Schoolorganisatie

Binnen Klein Amsterdam is de visie van ons samen: Van het schoolteam, van de partners en buurtgenoten, van het bestuur en de adviseurs, van de ouders én van de kinderen. Het schoolteam draagt verantwoordelijkheid voor deze visie en maken het verschil. Iedereen is ambassadeur van onze school.

Sociale veiligheid 

Je veilig voelen is een voorwaarde om te kunnen leren. Bescherming, zekerheid en stabiliteit zijn belangrijke voorwaarden op Klein Amsterdam. Juist op een school waar partners van buiten de school worden binnengehaald, we veel naar buiten op bezoek gaan bij organisaties en levensechte materialen belangrijk zijn, dient het kind zich veilig te voelen. In de structuur van de school waarborgen we deze veiligheid. Zo heeft elke stamgroep een vaste groepsleerkracht en zijn alle teamleden bekend bij alle leerlingen. Ons onderwijsleerprogramma o.a. met betrekking tot de ‘Kunst van het spreken’ en ‘Sociale sensitiviteit’, levert een enorm belangrijke bijdrage voor een goede en veilige communicatie binnen en buiten school. Het gaat om communicatie in combinatie met empathie die je helpen om elk moment duidelijk te maken wat voor jou belangrijk is, om te begrijpen wat voor de ander belangrijk is én in beide situaties waarom. 

Regelmaat in de dag- en weekstructuur, veilige grenzen, structuur in het omgaan met elkaar en een oeverloos geduld zorgen voor een schoolcultuur waar we met respect en waardering voor elkaar omgaan. En waar iedereen bescherming en zekerheid voelt.

Om toe te zien op de veiligheid op school is er een zogeheten Luisterteam (= Vertrouwensteam/-personen). Zij zien toe op de borging en bevordering van de veiligheid en geven (on)gevraagd advies aan de leiding van Klein Amsterdam.

Het team is het aanspreekpunt voor klachten van kinderen, ouders en teamleden die zich niet veilig voelen, ontevreden zijn over school. Het Luisterteam draagt zorg voor het oplossen van de klachten.De vertrouwenspersoon binnen Klein Amsterdam is Inge van Son. Iedereen die een aan school gerelateerde kwestie heeft en het niet met de betrokkene kan of durft af te handelen kan bij haar terecht. Uiteraard worden de verstrekte gegevens niet aan anderen doorgegeven, tenzij hier toestemming voor is verleend. 

Rollen onderwijsteam

rol teamlidDoor functieActiviteit
Mentor

* Groepsleerkracht van de stamgroep
(per 1 of 2 leerjaar):
Verantwoordelijk voor leer- en ontwikkelproces van zijn/haar leerlingen
* Leer & Ontwikkelspecialist; 
Verantwoordelijk voor leer- en ontwikkelproces van zijn/haar leerlingen
* Directie

Groepsleerkracht:
Mentoren van individuele leerlingen geven van, onderzoeken, resp. leiden van
* Projecten en workshops
* Communicatie
* Documentatie
* Instructie
* Onderzoek

Leer & Ontwikkelspecialist
Mentoren van individuele leerlingen en onderwijsleer-teamleden.

Doen van onderzoek
Coach

Groepsleerkracht
Vakleerkracht
Vakspecialist
Directie
Opleider

Geven van, onderzoeken, resp. leiden van
* Communicatie
* Documentatie
* Instructie
* Onderzoek

* Training
Trainer

Groepsleerkracht
Vakleerkracht
Vakspecialist
Directie

Geven van, resp. leiden van:
* Workshops
* Training/scholing
* Instructie
* Presentatie

Onderzoeken, ondersteunen, resp. begeleiden van:
* Onderzoek en ontwerp
* Processen
Begeleider

Onderwijsassistent
Vakspecialist
Ouder

Begeleiden van:
* Dagritme en rituelen
* Projecten en workshops
* Sociale processen

Overzicht houden op:
* Veiligheid

Helpen bij inrichten van:
* Leer- en speelomgeving, incl. materialen
Opleider

Groepsleerkracht
Leer & Ontwikkelspecialist
Vakspecialist

Leiden van:
* Formeel leerproces in bijv. expertteams, ontwerp- & ontwikkelteams

* Coaching & training ‘on the job’

Schoolleiding/directie

Beide schoolleiders van Klein Amsterdam, Berit Mastenbroek en Eva Vesseur, zijn ondernemend, inhoudelijk sterk, gedreven en sociaal. Samen hebben zij ervaring in het onderwijs, voor de klas en in het ontwerpen van lesmateriaal. Hierdoor kunnen zij –samen met alle teamleden- het schoolconcept vertalen in leerinhoud en onderwijsleerteamleden onderwijskundig inspireren en het functiehuis inrichten om een creatieve schoolcultuur neer te zetten. Daarnaast hebben zij ervaring in het opzetten van lerende organisaties. 

De schoolleiding/directie is bij Klein Amsterdam de paraplu die:

  • Verbindingen legt en onderhoudt tussen de mensen (binnen en buiten Klein Amsterdam).
  • De organisatie strategisch positioneert.
  • Verantwoordelijkheid draagt voor:
    • De onderwijskundige visie en beleid als de daaraan gekoppelde processen op het gebied van waarborgen van de onderwijs- en ondersteuningskwaliteit, personeel, PR & communicatie, facilitaire zaken ICT en bedrijfsvoering.
    • Verslaglegging in de vorm van (financieel) jaarverslag.
    • Voldoende (mede)zeggenschap en ruimte voor de werknemers om hun taak uit te voeren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vormt samen met het College van Bestuur het bestuur van Klein Amsterdam. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en beheer van Klein Amsterdam en controleert of de wetten en regels worden nageleefd. De Raad van Toezicht bestaat uit: 

Anne Breure (voorzitter) Hetti Willemse, Saranna Maureau, Maritska Witte. 

Eva Vesseur
Schoolleider
Bestuurder
Berit Mastenbroek
Schoolleider
Bestuurder
Document Notulen Mr Overleg 2 April Definitief

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op Klein Amsterdam bestaat uit drie leden van het team en drie ouders van Kleine Amsterdammers. De MR is op de hoogte van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. 

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

De mr is te bereiken via mr@kleinamsterdam.school

De huidige MR bestaat uit : Joelle van der Sluijs (voorzitter), Fleur Post, Sam von Winckelmann, Marc de Klerk, Saskia Mangoendimono (Secretaris) en Anne Schenk