Onze school

Klein Amsterdam is een éénpitter onder het bestuur van Stichting Leren in de Tussenruimte.

Geschiedenis Klein Amsterdam

In 2015 kwam de stad Amsterdam met de wedstrijd ‘Onze nieuwe school’. Honderden ouders, opvoeders en onderwijsvernieuwers deden mee. Met een geweldige opbrengst: 124 ideeën over leren en onderwijs. Klein Amsterdam kwam met een bijzonder idee vanuit het verlangen naar vernieuwend onderwijs en meer goede onderwijsplekken. 
Het college van Burgemeester en Wethouders besloot om het plan voor basisschool Klein Amsterdam toe te laten tot de zogenaamde ‘kraamkamer’ van de gemeente Amsterdam, samen met 14 andere plannen. Dit betekende dat Klein Amsterdam haar idee verder kon gaan uitwerken. Het projectteam ging samen met kennispartijen, wetenschappers en andere onderwijspartners aan de slag en is één van de vier winnaars geworden. Klein Amsterdam overtuigde de vak- en kinderjury met een verrassende aanpak: ‘Leren in de tussenruimte’. Sinds maart 2018 werd het projectteam uitgebreid met acht en later tien onderwijsprofessionals die samen als onderwijsteam begonnen in augustus 2018.

De eerste schooldag was op 3 september 2018. In dit schooljaar (2018-2019) startte Klein Amsterdam met 70 leerlingen verdeeld over 3 kleutergroepen en 1 combinatiegroep van het 3e en 4e leerjaar.

Leren in de tussenruimte

Klein Amsterdam werkt vanuit het idee: ‘Leren in de tussenruimte’. De tussenruimte is een plek van ontmoeting, waar de kinderen en de wereld elkaar tegenkomen. Uit deze ontmoeting ontstaan steeds weer bijzondere momenten van leren en ontdekken. Leren over echte onderwerpen en situaties die spelen op dit moment, en van de mensen die je daarbij ontmoet. We werken aan een gemeenschap waar de kinderen van elkaar en van andere mensen van diverse leeftijden leren en samen verbondenheid tot stand brengen, in de buurt, de stad, de samenleving. Hierbij zijn vertrouwen in zichzelf en de ander onontbeerlijk.

Leren leven - dat leer je van het leven zelf.
Daarom zou de school letterlijk
midden in het leven moeten staan.
Die school zijn wij, Klein Amsterdam.
De plek voor ‘leren in de tussenruimte’.
Dat is: ruimte voor vragen en ontdekken.
En ruimte voor ontmoetingen, waarin je
via anderen jezelf leert kennen.

Klein Amsterdam geeft kinderen handvatten om een betere toekomst te creëren voor zichzelf, elkaar, de stad waarin ze opgroeien en de wereld waarin ze leven. Zodat ze later hiermee ook complexe problemen kunnen oplossen, op basis van inleving, creativiteit, begrip, samenwerking en het maken van eigen keuzes. Dat betekent dat ze gemotiveerd zijn om positieve verandering te brengen in een snelle en steeds veranderende wereld.

Identiteit

Kinderen die van Klein Amsterdam komen zijn oorspronkelijke ruimdenkers en ondernemende doeners die het lef hebben om in verbinding met de wereld om hen heen hun eigen ontwikkeling vorm te geven en hun talenten te ontplooien.

Dit geldt ook voor de leden van het onderwijsteam van Klein Amsterdam die de kinderen begeleiden, coachen, trainen en zorgen dat de groei en ontwikkeling van de kinderen centraal staan.

ons ideaal

Leren in de Tussenruimte maakt van school een plek die midden in de samenleving staat. Door de school, de stad en de ruimte daartussen met elkaar te verbinden brengen wij de echte wereld in ons onderwijs.

Op Klein Amsterdam leer je als kind in interactie met de wereld –de mensen en de dingen- om je heen. We werken met echte vraagstukken en echte materialen. Er is ruimte voor experiment, maar wel in de beschermde omgeving die kinderen nodig hebben.

Op Klein Amsterdam leren kinderen door te communiceren over en te reflecteren op eigen en gezamenlijke ervaringen en ontmoetingen.

We vertrouwen in de kracht van kinderen en gaan uit van de pedagogiek van het kijken en luisteren. We doen onderzoek naar hun ideeën en vragen naar hen als oorspronkelijke personen.
Door ervaringen en ontmoetingen in de tussenruimte bouwen zij aan hun eigen identiteit. Klein Amsterdam leert kinderen het volgende te zijn:

 • Creatieve Ruimdenkers: Staan open en hebben respect voor verschillende en nieuwe ideeën, culturen en gewoonten. Gunnen anderen ruimte. Nemen initiatieven en gebruiken leerstrategieën om hun eigen leren vooruit te brengen.
 • Nieuwsgierige Verbinders: Zijn geïnteresseerd en geboeid. Luisteren naar diverse perspectieven en hebben goede relaties met anderen en hun omgeving. Zijn hulpvaardig en werken samen om een beter resultaat te verkrijgen. Onderzoeken en pakken onderwerpen integraal aan. Beheersen de kunst van het vragen stellen. Hebben inzicht en zijn een effectieve communicator.
 • Vastberaden Verbeelders: Zijn taal- en rekenvaardig en digitaal geletterd. Passen denk- en leerprocessen toe in alle leergebieden. Gebruiken initiatieven en leerstrategieën om hun eigen leren vorm te geven. Blijven proberen en lossen problemen op.
 • Flexibele Doorzetters: Zijn comfortabel om oncomfortabel te zijn in hun leerproces. Kunnen met uitdagingen en tegenslagen omgaan. Hebben een sterk identiteitsgevoel, blijven groeien en het beste uit zichzelf halen.
 • Moedige Denkers & Doeners: Denken creatief, kritisch en reflectief. Nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en handelen. Herkennen hun sterke en zwakke kanten. Initiëren positieve veranderingen. Ondernemen acties om hun interesses en talenten na te streven en ontplooien.

  Dit ‘profiel’ voor de kinderen, geldt ook voor de teamleden van Klein Amsterdam.

  Kernwaarden

  We laten ons in al ons handelen van werken en leren leiden door de waarden van:

  • Verbondenheid
  • Lef
  • Authenticiteit

  Kenmerken

  • Professionaliteit: klaar om te leren. Dit geldt voor de kinderen en het team. Wij hebben een kindgerichte en vakbekwame werkwijze.
  • Expertise: oefenen baart kunst. Dit geldt voor zowel de basisvakken als (de kunst van het) spreken en alle andere kennisdomeinen en competenties.
  • Onderzoekend: vragen stellen. Echt leren ontstaat wanneer kinderen –en volwassenen- nastreven hun eigen onderzoek verder te brengen, te onderzoeken.
  • Ondernemend: doen doet ontdekken. Dit doen we met elkaar, met partners in de stad en samenleving, met ouders en andere betrokkenen.
  • Meesterschap: ruimte voor experimenteren, maken en verbeteren.
  • Welsprekendheid: goede mondelinge communicatie is voor kinderen een essentiële vaardigheid voor een effectieve leerontwikkeling, betekenisvolle relaties en het vinden van hun eigen stem. Om dit te ontwikkelen is autonomie (zelfvertrouwen, zelfkennis, reflectie) en sociale sensitiviteit nodig waaraan we met de kinderen werken.
  • Vastberadenheid: doorzettingsvermogen, groei-gerichte houding, door inspanning verbetering mogelijk maken.

  Beloftes

  Wij beloven aan kinderen en ouders van Klein Amsterdam:

  • Ondersteuning en begeleiding met aandacht en oeverloos geduld voor elk individueel kind in zijn/haar leer- en leefruimten.
  • Bijzondere en levensechte leerervaringen in een rijke leeromgeving.
  • Een betrouwbaar, betekenisvol en bewezen didactisch concept, ontwikkeld vanuit de kerndoelen die de overheid stelt.
  • Een scherp oog voor wat het kind kan en wil, en spelen daarop in.
  • Een empathische benadering: een open geest, open hart en open wil.
  • Een school waar je je thuis voelt, waar je onvoorwaardelijk bijhoort.
  • Begrijpelijke, inzichtelijke en zorgvuldige documentatie en communicatie van individuele en gezamenlijke merkbare en meetbare opbrengsten.
  • Een toegankelijk, betrouwbaar, betrokken, creatief en ruimdenkend schoolteam.
  • Dat we kinderen en ouders serieus nemen als educatief partner.
  • Een lerende en inclusieve schoolgemeenschap.