Communicatie

Niet alleen bij de start van een nieuwe school, maar ook voortdurend en vooral voor een school als Klein Amsterdam -met als ideaal ‘leren in de tussenruimte’- zijn het bouwen en onderhouden van relaties en communicatie met een veelheid aan doelgroepen van cruciaal belang. 

Onderstaand een overzicht van momenten en vormen/middelen van ‘relaties en communicatie’ op rij.

Binnen Klein Amsterdam

Klein Amsterdam Leiding (lid onderwijsleerteam)

Wie:             Directie school/College van Bestuur (CvB) Stichting Leren in de Tussenruimte
Waartoe:    Gehele schoolvisie, -beleid, -management, -organisatie en operationele zaken e.d.
Wanneer:    Dagelijks en (twee-)wekelijks 2 uur

Managementteam Onderwijs & Opvang

Wie:          Directie school en directie Kinderopvang Klein Amsterdam (KKA)
Waartoe:  Samenwerking onderwijs en opvang huidig en toekomstig m.b.t. visie, beleid, organisatie, operationele zaken
Wanneer:  Dagelijks en (twee-) maandelijks 2 uur

Ontwikkelruimte

Wie:            Onderwijsleerteam en directielid of andere vertegenwoordiger van opvangteam
Waartoe:   Ontwikkeling leer- en onderwijsaanbod plus bso aanbod
Wanneer:   Wekelijks 1,5 uur

Leer- & inspireeravond

Wie:          Ouders, Onderwijsleer- en opvangteam en ad hoc externe professionals
Waartoe:  Brainstorm, inspiratie, voorstellen m.b.t., als ook informatie over, ontwikkeling onderwijsleer- en opvangprogramma
Wanneer: 5 keer per jaar

Leer- & inspireergroepen

Wie: Ouders, Onderwijsleer- en opvangteamleden, externe partners
Waartoe: Ontwikkeling onderwijsleer- en opvang aanbod op gebied van specifiek onderwerp (bijv. projectonderwijs, dyslexie, gedragstherapie)

Ouderraad (OR)


Wie:           
Ouders, vertegenwoordiger onderwijsleer- en opvangteam
Waartoe:  Ondersteuning, facilitering en uitvoering diverse activiteiten. MR lid woont OR overleg bij
Wanneer:  Ongeveer maandelijks, start al gemaakt

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie:  Onafhankelijke voorzitter, oudergeleding, leerkrachten geleding, overleg met KA-leiding
Waartoe:  Beleid, formatie, financiën, OR lid/leden woont/wonen MR-overleg bij

Kinderraad

Wie:  Kinderen, Onderwijsleer- (en opvang)teamlid
Waartoe: Ideeën, suggesties, enz. van kinderen t.b.v. allerlei onderwerpen/zaken m.b.t. onderwijs en opvang
(Vanaf groep 5)

Evenementencommissies

Wie: Onderwijsleer- (en opvang) teamleden, ouders (en kinderen)
Waartoe: Vieringen: (Klein) Amsterdam Verjaardag, Sint, Winterfestival, Zomerfeest, e.d.
Wanneer: Verschillend per evenement

Luisterteam (vertrouwensteam)

Wie: Onderwijsleerteamlid (excl. MT-leden onderwijs en opvang) en tweede persoon n.t.b.
Waartoe: Veiligheid op school: borging, bevordering, advies, aanspreekpunt voor klachten van kinderen, ouders en teamleden die ontevreden zijn over school. Zorgdragen voor oplossen klachten.

Gesprekken ouder(s)/verzorger(s)

Wie: Groepsleerkracht, ouder(s) en evt. Leer & Ontwikkelbegeleider/specialist (en evt. directielid en/of andere (externe) (onderwijs) begeleiding professional)

Groepsmail en (app)berichten met ouder(s)/verzorger(s)

Wie: Groepsleerkracht, evt. directie onderwijs
Waartoe: Informatie van/over/ m.b.t. de groep en onderwijsleerprogramma, en/of andere KA zaken, e.d.
Wanneer: Wekelijks of vaker

Individuele mail en appberichten aan ouder(s)/verzorger(s)

Wie: Groepsleerkracht, evt. Leer & Ontwikkel-begeleider/specialist
Waartoe: Persoonlijke informatie van/over/ m.b.t. ontwikkeling kind

Website

Wie: Nieuwe en huidige ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen en geïnteresseerden
Waartoe: Algemene informatie over onderwijs en opvang, jaarkalender. I.o.: schoolgids info, alle school- als web-formulieren
Wanneer: Ad hoc updates, verder in ontwikkeling

Klein Parool

Wie: Ouder(s)/verzorger(s), onderwijsleer- en opvangteam, kinderen
Waartoe: Nieuwsbrief met belangrijkste KA nieuws
Wanneer: Tweewekelijks

PS van de week

Wie: Onderwijsleer- en opvangteam
Waartoe: Mededelingen, afspraken e.d. van/voor teamleden
Wanneer: Wekelijks

Informatiebord(en) entree KA

Wie: Ouder(s)/verzorger(s), onderwijsleer- en opvangteam, kinderen e.a.
Waartoe: Belangrijke actuele info
Wanneer: Dagelijks

Welkomspakket nieuwe leerling

Wie: De Balie medewerker, directielid en evt. ander teamlid
Waartoe: Welkom-boekje met praktische informatie over reilen en zeilen op KA, wenkaart
Wanneer: 4-6 weken voor eerste schooldag per post naar huis

Kennismakingsgesprek met (zij-instroom) kind en ouder(s)/verzorger(s)

Wie: Groepsleerkracht
Wanneer: 1e week start school

Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe ouders

Wie: Directie school, L&O Begeleider of ander teamlid
Waartoe: Informatie en vragen/antwoorden m.b.t. visie, onderwijsleerprogramma, reilen en zeilen op KA e.d.
Wanneer: Tweemaandelijks 1 uur

Kennismakingsgesprek met ouder(s) van potentiële zij-instroom kinderen

Wie: Directielid school, L&O Begeleider en/of Specialist (en evt. al Groepsleerkracht)
Waartoe: Uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen over groei en ontwikkeling kind
Wanneer

Klassenoudersbijeenkomst

Wie: Klassenouders, onderwijsleer- en opvangteamleden, directie
Waartoe: Afspraken en planningen m.b.t. bijdragen/hulp van ouders bij evenementen/activiteiten gedurende jaar, plus uitwisseling ervaringen, evaluatie en bijstelling voor nieuwe jaar
Wanneer: 2x per jaar (start en einde schooljaar)

Bezoeken van professionals uit onderwijs en andere sectoren uit binnen- en buitenland

Wie:  Directie school, L&O Begeleider of ander teamlid
Waartoe: Uitwisseling informatie, kennis en ervaring m.b.t. KA en onze ontwikkeling en innovatie
Wanneer: (Twee)maandelijks

Buiten Klein Amsterdam

Overleggen met partnerorganisaties en bedrijven

Wie: Schoolleider, Projectondersteuner, of afhankelijk van onderwerp ander onderwijsleer- of opvangteamlid
Waartoe: Ontwikkeling onderwijsleeraanbod en geven van (project)les i.s.m. groepsleerkrachten /
Overleggen met partner organisaties en bedrijven op gebied van kunsten, cultuur, taal & literatuur, rekenen/wiskunde, spreken, natuur, techniek, kennis/opleiding/ onderwijs, wetenschap, enz. in stad, in het land en daarbuiten
Wanneer:  Wekelijks, doorlopend

Netwerkbijeenkomsten

Wie: Afhankelijk van onderwerp: onderwijsleer- of opvangteamlid
Waartoe: Netwerkbijeenkomsten op gebied van kunsten, cultuur, taal & literatuur, rekenen/wiskunde,spreken, natuur, techniek, kennis/opleiding/onderwijs (incl. voortgezet -), wetenschap, enz. in stad, in het land en daarbuiten
Wanneer: Maandelijks, doorlopend

Overleggen met de buurt(centra), zorginstellingen, kinderopvang e.d.

Wie: Afhankelijk van onderwerp: onderwijsleer- of opvangteamlid
Wanneer: maandelijks

Overleg met sportverenigingen/-accommodaties

Wie:  Onderwijsleer- of opvangteamlid
Wanneer: maandelijks

Bijeenkomsten (primair) onderwijspartners en –netwerk lokaal en (inter)nationaal

Wie: Directie/CvB onderwijs
Waartoe:  Scholen in de buurt, stad, land en daarbuiten; Individuele schoolbesturen in de stad; Breed Bestuurlijk Onderwijs (BBO)-overleg van de stad, Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) –bijeenkomsten in het land; OSOS (zie par. Onderwijspartners en ouders)
Wanneer: maandelijks

Overleggen lokale (en nationale) overheidsdiensten en politiek/bestuur op gebied van: onderwijs(huisvesting), vastgoed, infrastructuur, enz.

Wie: Directie/CvB onderwijs (tevens in rol als bouwheer) en directie opvang
Waartoe: In kader bouw tijdelijk (nu) en permanent (2024) gebouw Klein Amsterdam
Wanneer: 
dagelijks, wekelijks 

(Werk)bijeenkomsten partners als architect, ontwerpers, (onder)aannemers, samenwerkingspartners andere sectoren (zorg, cultuur, MKB, e.d.) enz.

Wie: Directie/CvB onderwijs (tevens in rol als bouwheer) en directie opvang
Waartoe: In kader bouw tijdelijk (nu) en permanent (2023) gemengd gebruik gebouw Klein Amsterdam
Wanneer: Dagelijks, wekelijks

Contacten mediapartners lokaal en nationaal

Wie:  Directie/CvB onderwijs