Communicatie

Communicatie & partners 

Niet alleen bij de start van een nieuwe school, maar ook voortdurend en vooral voor een school als Klein Amsterdam -met als ideaal ‘leren in de tussenruimte’- zijn het bouwen en onderhouden van communicatie en relaties met een veelheid aan doelgroepen van cruciaal belang. 

Onderstaand een overzicht van momenten, vormen en middelen die we hiervoor inzetten:

Binnen Klein Amsterdam

Klein Amsterdam Leiding (lid onderwijsleerteam)

Wie:             Directie school/College van Bestuur (CvB) Stichting Leren in de Tussenruimte
Waartoe:    Gehele schoolvisie, -beleid, -management, -organisatie en bedrijfsvoering e.d.
Wanneer:    Dagelijks en (twee-)wekelijks 2 uur

Managementteams Onderwijs & Opvang

Wie:          Directie en stadsdeelvoorzitters onderwijs en directie Kinderopvang Klein Amsterdam
Waartoe:  Samenwerking onderwijs en opvang huidig en toekomstig m.b.t. visie, beleid, organisatie, operationele zaken
Wanneer:  Dagelijks en (twee-) maandelijks 2 uur

Ontwikkelruimte

Wie:            Onderwijsteam, resp. opvangteam en directie
Waartoe:   Ontwikkeling leer- en onderwijsaanbod, resp. opvang / bso aanbod
Wanneer:   Wekelijks 1,5 uur voor onderwijs

Leer- & inspireeravond

Wie:          Ouders, Onderwijs- en opvang team en ad hoc externe professionals
Waartoe:  Brainstorm, inspiratie, voorstellen m.b.t., als ook informatie over, ontwikkeling onderwijs- en opvangprogramma
Wanneer: 5 keer per jaar

Leer- & inspireer groepen

Wie: Ouders, Onderwijs- en opvang teamleden, externe partners
Waartoe: Ontwikkeling onderwijsleer- en opvang aanbod op gebied van specifiek onderwerp (bijv. projectonderwijs, dyslexie, gedragstherapie)

Ouderraad (OR)


Wie:           
Ouders, vertegenwoordiger onderwijsteam
Waartoe:  Ondersteuning, facilitering en uitvoering diverse activiteiten. MR lid woont OR overleg bij
Wanneer:  Ongeveer iedere zes weken.

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie:  Oudergeleding, personeelsgeleding (leerkrachten), overleg met KA-schoolleiding (om en om)
Waartoe:  Beleid, formatie, financiën, OR lid/leden woont/wonen MR-overleg bij

Kinderraad

Wie:  N.t.b.: Kinderen, onderwijs- (en opvang)teamlid
Waartoe: Ideeën, suggesties, enz. van kinderen t.b.v. allerlei onderwerpen/zaken m.b.t. onderwijs en opvang
(Vanaf leerjaar 5)

Evenemententeams

Wie: Onderwijs- (en opvang) teamleden, ouders (en kinderen)
Waartoe: Amsterdam verjaardag, Sint viering, Winterparade, Lentefeest, 'Olympisch Stadion' (sportdag) en Zomerfestival
Wanneer: Team per evenement komt meerdere keren bijeen ter voorbereiding van evenement. Zie jaarkalender voor data waarop de evenementen plaatsvinden. 

Luisterteam (vertrouwensteam)

Wie: Onderwijsteamleden (min. 2): Inge van Son en Kim Breel
Waartoe: Veiligheid op school: borging, bevordering, advies, aanspreekpunt voor wensen, vragen of klachten van kinderen, ouders en teamleden die zich niet veilig voelen of ontevreden zijn over school. 

Luisterteam 
Heb je een wens, vraag of klacht, dan kun je natuurlijk bij de leerkracht of directie terecht. Maar Klein Amsterdam heeft ook een speciaal Luisterteam. Dit zijn interne vertrouwenspersonen voor kinderen, ouders en medewerkers van school. Dit team ziet erop toe dat de veiligheid wordt geborgd en bevorderd.
Het Luisterteam binnen de school is er voor iedereen die een wens, vraag of klacht heeft en zijn/haar verhaal wil vertellen. Én steun wil bij het vinden van een oplossing. Het team is het aanspreekpunt voor klachten en problemen van kinderen, ouders en teamleden die zich niet veilig voelen of ontevreden zijn over school.
Zij probeert klachten op te vangen en helpt degene met een klacht of probleem deze om te vormen naar een hulpvraag en samen te kijken wat de beste vervolgstap is.
De Luisterteam leden zijn geen mediators, maar staan degene die een vraag of klacht heeft bij. Zij luisteren. Het team is bereikbaar per mail: luisterteam@kleinamsterdam.schoolGesprekken ouder(s)/verzorger(s)

Wie: Groepsleerkracht(en), ouder(s), Leer & Ontwikkel teamlid: intern begeleider (en evt. directielid en/of andere (externe) specialist)
Waartoe: Groei- en ontwikkeling van hun kind(eren) bespreken en zichtbaar maken. 
Wanneer: Intakegesprek voor start op Klein Amsterdam, kennismakingsgesprek in begin van leerjaar, ontwikkelgesprek in herfst, kindportfoliogesprek in herfst-winter en voorjaar-zomer en eventueel tussentijdse ontwikkelgesprekken wanneer relevant.

Groepsmail en (app)berichten met ouder(s)/verzorger(s)

Wie: Groepsleerkracht, evt. directie onderwijs
Waartoe: Informatie van/over/ m.b.t. de groep, het onderwijsleerprogramma, evenementen en/of andere KA zaken, e.d.
Wanneer: Wekelijks of vaker

Individuele mail en appberichten aan ouder(s)/verzorger(s)

Wie: Groepsleerkracht en evt. Leer & Ontwikkel specialist: Intern Begeleider of andere specialist
Waartoe: Persoonlijke informatie van/over/ m.b.t. groei en ontwikkeling kind

Website

Wie: Nieuwe en huidige ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen en geïnteresseerden
Waartoe: Algemene informatie over onderwijs en opvang, jaarkalender, schoolgids informatie, alle school- als web-formulieren
Wanneer: Jaarlijkse en ad hoc updates.

Klein Parool

Wie: Ouder(s)/verzorger(s), kinderen, onderwijs- en opvangteam
Waartoe: Nieuwsbrief met belangrijkste actuele KA gebeurtenissen, ontwikkelingen en mededelingen 
Wanneer: Twee- tot driewekelijks

PS van de week

Wie: Onderwijs- en opvangteam
Waartoe: Mededelingen, afspraken, vooruit- en terugblikken van/voor teamleden
Wanneer: Twee- tot driewekelijks

Welkomspakket nieuwe leerling

Wie: De Balie medewerker, directielid en evt. ander teamlid
Waartoe: Welkom-boekje met praktische informatie over reilen en zeilen op KA, wenkaart voor kind
Wanneer: 6 weken voor eerste schooldag per post naar huis.

Kennismakingsgesprek met (zij-instroom) kind en ouder(s)/verzorger(s)

Wie: Groepsleerkracht
Waartoe: Kennismaking met kind die overstapt van andere school naar KA vanwege verhuizing of om andere reden. 
Wanneer: 1e week start school

Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe ouders

Wie: Directie samen met ander teamlid
Waartoe: Informeren over en vragen beantwoorden m.b.t. visie, onderwijsleerprogramma, zicht op kinderen, ouderparticipatie, reilen en zeilen op KA, e.d.
Wanneer: Tweemaandelijks 1 uur

Kennismakingsgesprek met ouder(s) van potentiële zij-instroom kinderen

Wie: Directielid school, Leer & Ontwikkel specialist: Intern Begeleider (en evt. al Groepsleerkracht)
Waartoe: Uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen over groei en ontwikkeling kind en informeren over onderwijs en alle relevante zaken m.b.t. Klein Amsterdam
Wanneer: Ad hoc

Groepsouders bijeenkomst

Wie: Groepsouders, ouderraad, (vertegenwoordiging) medezeggenschapsraad, directie en aantal onderwijsteamleden (o.a. coördinator Projectonderwijs Ontwikkelgroep, coördinatoren van de diverse evenementen teams)
Waartoe: Uitwisselen van ervaringen en evalueren van activiteiten/het jaar, plus maken van afspraken en planningen m.b.t. evenementen en programma in nieuwe schooljaar en de gewenste bijdragen/hulp/participatie van ouders.
Wanneer: 2x per jaar (start en einde schooljaar)

Bezoeken van professionals uit onderwijs en andere sectoren uit binnen- en buitenland

Wie:  Directie school, Leer & Ontwikkel specialist: Intern Begeleider of pedagogista of ander teamlid
Waartoe: Uitwisselen van informatie, kennis en ervaring m.b.t. KA en schoolontwikkeling en innovatie
Wanneer: Tweemaandelijks (max)

Buiten Klein Amsterdam

Overleggen met partnerorganisaties en bedrijven

Wie: Directie, Coördinator Projecten Ontwikkelgroep, Projectondersteuner, of afhankelijk van onderwerp ander teamlid
Waartoe: Ontwikkelen onderwijsleeraanbod, ontwerpen en geven van (project)les/activiteit i.s.m. groepsleerkrachten.
Overleggen met partner organisaties en bedrijven op gebied van kunsten, cultuur, taal & literatuur, rekenen/wiskunde, spreken, natuur, techniek, duurzaamheid, wetenschap, kennisorganisaties, enz. in de stad, het land en daarbuiten
Wanneer:  Doorlopend

Netwerkbijeenkomsten

Wie: Afhankelijk van onderwerp: onderwijsleer- of opvangteamlid
Waartoe: Netwerkbijeenkomsten op gebied van kunsten, cultuur, taal & literatuur, rekenen/wiskunde,spreken, natuur, techniek, wetenschap, kennis/opleiding/onderwijs (incl. voortgezet -), enz. in de stad, in het land en daarbuiten
Wanneer: Doorlopend en ad hoc

Overleggen met de buurt(centra), zorginstellingen, kinderopvang e.d.

Wie: Afhankelijk van onderwerp: onderwijsleer- of opvangteamlid
Wanneer: Maandelijks

Overleg met sportverenigingen/-accommodaties

Wie:  Vakleerkracht bewegingsonderwijs, directie of andere onderwijs- of opvangteamlid
Waartoe: Kennismaken / introduceren diverse sporten in bewegingsonderwijs op KA, organiseren sportdag(en) voor KA
Wanneer: Ad hoc, meerdere keren per jaar.

Bijeenkomsten (primair) onderwijspartners en –netwerk lokaal en (inter)nationaal

Wie: Directie/CvB onderwijs
Waartoe:  Scholen in de buurt, stad, land en daarbuiten; Individuele schoolbesturen in de stad; Breed Bestuurlijk Onderwijs (BBO)-overleg van de stad, BOVO federatie (netwerk éénpitters Centrum-Zuid-Noord), Wijkoverleg Noord-West, Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) –bijeenkomsten in het land
Wanneer: (drie)maandelijks, zeswekelijks of halfjaarlijks.

Overleggen lokale (en nationale) overheidsdiensten en politiek/bestuur op gebied van: onderwijs(huisvesting), vastgoed, infrastructuur, enz.

Wie: Directie/CvB onderwijs (tevens in rol als bouwheer) en directie opvang
Waartoe: In kader van bouw van tijdelijke (nu) en permanente huisvesting (NDSM in 2027-2028) Klein Amsterdam
Wanneer: 
wekelijks 

(Werk)bijeenkomsten partners als architect, ontwerpers, (onder)aannemers, samenwerkingspartners andere sectoren (zorg, cultuur, MKB, e.d.) enz.

Wie: Directie/CvB onderwijs (tevens in rol als bouwheer) en directie opvang
Waartoe: In kader van bouw van tijdelijke (nu) en permanente huisvesting (NDSM 2027-2028) gemengd gebruik gebouw Klein Amsterdam
Wanneer: (drie)maandelijks

Contacten mediapartners lokaal en nationaal

Wie:  Directie/CvB onderwijs
Waartoe: Uitdragen onderwijsvisie en werkwijze Klein Amsterdam
Wanneer: Ad hoc