Praktische zaken

Veiligheid: Fysiek

Ten aanzien van de fysieke veiligheid beschermen wij kinderen tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren we ze omgaan met kleine risico’s. 

Gezondheid: Medicatie hdfhvbsdfhvb

Gezondheid: Voeding en hygiëne

Klein Amsterdam staat voor gezonde en verantwoorde voeding. Eerlijk voedsel is niet alleen gezond voor mens en planeet, maar het ondersteunt ook de ontwikkeling van de zintuigen. Samen koken en eten is een integraal onderdeel van ons projectonderwijs waarin we d.m.v. het culinaire, kinderen laten kennis maken met het ontstaan van ingrediënten, als ook de culturele en historische achtergronden van zichzelf, elkaar en anderen dichtbij huis en verder weg. We houden hierbij uiteraard rekeningen met de gezondheid van iedereen en passen dit aan waar nodig.

Hygiëne is tevens van groot belang en hieraan werken we continue als team samen met de kinderen en richten de ondersteunende diensten hiervoor zo optimaal mogelijk in. Hulp en steun van ouders is hierbij ook onontbeerlijk.

Gezondheid: Licht en lucht

Kinderen op Klein Amsterdam spelen en leren veel in de buitenlucht. Bij volle zonneschijn (en zeker vanaf 25 graden celsius) vragen wij aan ouders om ervoor zorg te dragen dat kinderen met bescherming tegen de zon (crème, pet, e.d.) naar school komen. Gedurende de dag zullen teamleden met name bij de jongste kinderen in de gaten houden of zij (nogmaals) zonnecrème nodig hebben.
Wat betreft licht- en luchtkwaliteit van het gebouw verwijzen wij naar de protocollen en eisen 'Frisse Scholen B klasse' (van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die wij hiervoor hanteren.

Gezondheid: Ziekte, medicatie en onderzoek 

Wanneer je kind ziek wordt tijdens de schooldag vragen wij jouw kind op te halen. Als er een ziekte heerst bij Klein Amsterdam dan informeren wij alle ouders/verzorgers hierover. Medicijnen toedienen vinden wij een taak voor ouders/verzorgers. In overleg met ouders is het mogelijk dat een teamlid die de rol van caretaker heeft, medicatie aan het kind geeft als dit noodzakelijk is voor een juiste behandeling van de gezondheid van het kind. Hiervoor vragen wij ouders een medicatie formulier te tekenen en de medicijnen aan de caretaker te overhandigen.

Ieder jaar onderzoekt de jeugdgezondheidszorg van de GGD (onderdeel van Ouder- en Kind teams Amsterdam) alle vijf- en tienjarigen. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging en vragenlijst (incl. tips en informatie op maat) om in te vullen. Het onderzoek vindt op school plaats en meedoen is vrijwillig.

Communicatie: Parro app

Elke groep heeft een eigen Parro-account. Dit is een app die je kunt downloaden. Hierop plaatsen de leerkrachten gebeurtenissen van de dag, foto’s en mededelingen. Nadat een kind is ingeschreven zullen de ouders/verzorgers een uitnodiging ontvangen om de groep te volgen. 

Schoolkosten voor ouders: ouderbijdrage

We mogen als school financiële bijdragen vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullingen op het onderwijsprogramma, leermiddelen, evenementen of een schoolreis. Deze behoren niet tot het reguliere schoolprogramma en/of -budget en worden dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. Voor de lunchpauze vragen wij geen aparte vergoeding. Tijdens deze pauze eten de kinderen met de groepsleerkrachten en spelen ze buiten onder toezicht van opvang-teamleden waarvoor wij de kosten voor een klein deel dekken uit de ouderbijdrage. 
Vanaf schooljaar 2020-2021 vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van €100,- euro per kind per jaar. Als ouder kun je een tegemoetkoming hiervoor ontvangen via deze link.

Veiligheid: Algemeen

Onze veiligheidsfunctionaris houdt zich bezig met de veiligheid van alle leerlingen en en medewerkers. Dit betekent dat er regelmatig een Risico-Inventarisatie wordt uitgevoerd en er bijvoorbeeld ontruimingsoefeningen worden gehouden. Wij vinden het een prioriteit dat elk kind veilig is binnen Klein Amsterdam. 

Informatie
Beleidsplan Veiligheid En Gezondheid BSO

Buitenspelen

Als school zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Daarom mogen de kinderen op een gedeelte van het plein skeeleren/ skaten/skateboarden, mits ze ook de bijbehorende bescherming dragen. Zonder bescherming wordt niet meer toegestaan, net zoals bij de skateboard clubs buiten school.

Skeelers, skateboards en ook schoenen met wieltjes kunnen in het tochtportaal bij de hoofdentree worden geparkeerd.

Financiën

Klein Amsterdam ontvangt rijksbekostiging sinds 1 augustus 2018. Daarnaast financieren wij ons onderwijs uit aanvullende gemeentelijke subsidies voor onderwijsinnovatie en -ontwikkeling en de kleine scholentoelage van het rijk. Voor de uitbreiding van het tijdelijke gebouw en de bouw van het permanente gebouw ontvangen wij middelen uit het toegekende bouwbudget van onderwijshuisvesting van de gemeente Amsterdam.

Leerplicht en schoolverzuim 

Een kind van 4 jaar mag alle dagen naar school en meedoen met het onderwijs, maar is nog niet leerplichtig.  Als je kind 5 jaar wordt moet het naar school. Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kind. Dan mag je kind 5 onderwijsuren in de week missen. Dit kan tot je kind 6 jaar is. Dit moet je wel overleggen met de leerkracht van je kind en het moet worden gemeld bij de directie. 

Heeft jouw kind meer rust nodig? Dan kun je nog 5 extra uren vrij aanvragen. Dit mag ook totdat je kind 6 jaar is. Voor dit schoolverzuim is wel toestemming van de directie nodig. In totaal mag een vijfjarige niet meer dan 10 uur per week vrij zijn.

Omdat een kind leerplichtig is gelden er regels over verlof opnemen vanwege bijzondere omstandigheden en buiten schoolvakanties om. Deze regels zijn hier te vinden. Zie verder onder Verlof wat je moet doen om dit aan te vragen en hoe de procedure loopt.

Duurzaamheid en milieu

Binnen het projectonderwijs is er uitgebreid aandacht voor het milieu en duurzaamheid. Met betrekking tot het dagelijks reilen en zeilen van Klein Amsterdam komt dit  tot uitdrukking in de vorm van gescheiden inzamelen van afval, (her)gebruik van materialen en niet te vergeten ons houten gebouw met energie efficiënte techniek, e.d.

Privacy

Bij Klein Amsterdam worden regelmatig foto’s gemaakt van kinderen voor het documenteren en bijvoorbeeld het delen van activiteiten met de ouders. De verschillende voorkeuren met betrekking van de privacy kunnen worden aangegeven op de Parro-app. 

Ontwikkeldagen

Klein Amsterdam zal 7 keer per jaar een ontwikkeldag hebben waarop de kinderen geen onderwijs ontvangen en vrij zijn. Het schoolteam is op deze dagen gezamenlijk aan het werk met ontwikkeling en studie.
Tijdens deze ontwikkeldagen kunnen de kinderen wel gebruik maken van de opvang. 
Alle ontwikkeldagen staan op deze site in de jaarkalender waarop je je ook kunt abonneren.

Vakanties dit schooljaar

Een aantal vakantieperiodes zijn vastgelegd voor de hele regio Noord-Nederland. Dit zijn de kerst-, mei- en zomervakantie. Deze noemen wij respectievelijk de Grote Wintervakantie, Grote Voorjaarsvakantie en Zomervakantie. Data voor andere vakantieperiodes worden door scholen zelf bepaald. Voor Klein Amsterdam zijn dit de Kleine Wintervakantie en dit jaar ook de Kleine Voorjaarsvakantie, plus een vrij Mei Weekend. Alle vakantiedata staan op deze site in de jaarkalender waarop je je ook kunt abonneren.

Verzekering

Alle leerlingen van Klein Amsterdam zijn via de school verzekerd voor de gevolgen van ongevallen. Deze verzekering geldt vanaf een half uur vóór schooltijd tot een half uur ná schooltijd. Klein Amsterdam is niet verzekerd voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen. 

Ziek of afwezig

Via afmelden@kleinamsterdam.school kun je je kind afmelden wanneer hij/zij niet naar school komt vanwege zijn/haar ziek zijn of afwezig is i.v.m. bijvoorbeeld een bezoek aan huis- of tandarts e.d.. Als dit niet per mail kan, kun je ook bellen naar ons algemene nummer: 020-2420400. De buitenschoolse opvang (bso) zal ook worden ingelicht als een kind afwezig zal zijn. Mocht een kind wel naar school gaan en niet naar de bso, dan ontvangen wij graag een afmelding via bso@kleinamsterdam.school.